DSG Pallas aamenu ☰ MENU
Datum   Plaats
do. 01-12-22 Pepernotenschaak en Bughouse (r.4) Deventer
za. 10-12-22 GP OSBO, SG Zutphen Jeugdtoernooi Zutphen
do. 15-12-22 Les en competitie Deventer
di. 27-12-22 GP OSBO, Schaaknacht Druten Jeugdtoernooi Druten
do. 05-01-23 Les en Bughouse (r.5) Deventer
za. 07-01-23 GP OSBO, Tinnen Soldaat Jeugdtoernooi Ede
za. 18-02-23 GP OSBO, Martien Rood Jeugdtoernooi Veenendaal